Vize rozvoje Noutonic

Vize rozvoje Noutonic

Platný územní plán předurčuje Noutonice k tomu, aby se spojily s Lichocevsí do jednoho velkého celku. Tato studie naopak navrhuje jedinečný charakter Noutonic stejně jako Lichocevsi zachovat a dále rozvíjet. Návrh zastavitelných ploch Lichocevsi i Noutonic má oproti platnému územnímu plánu kompaktnější tvar, je jasně stanovena hranice mezi sídly a krajinou. Návrh rozvoje celé obce počítá s výstavbou bydlení včetně služeb a pracovních příležitostí tak, aby byly zajištěny základní potřeby stávajících i nových obyvatel v místě a obec se nestala pouhou noclehárnou. Důraz je kladen na kvalitu veřejných prostranství, rozmanitost různých forem bydlení, propojení sídel s krajinou a na podporu různých forem dopravy.

Koncept rozvoje Noutonic

Tato studie navrhuje rozvoj Noutonic jako samostatného sídla s jedinečným charakterem vycházejícím především z historických hodnot sídla a zasazení do okolní krajiny. Noutonice by měly zůstat vesnicí s drobným měřítkem zástavby především rodinného bydlení, s kvalitními veřejnými prostranstvími s úzkou vazbou na okolní sídla a otevřenou krajinu.

Dvě sídla – dva charaktery

Návrh zachovává a podporuje jedinečný charakter Noutonic. V návrhu jsou podpořeny charakteristické prvky Noutonic – především dominanta kostela sv. Jana Křtitele se hřbitovem, historická náves s původními statky a propojení sídla s krajinou.

Jasná hranice mezi sídlem a krajinou

Návrh vymezuje jasnou hranici mezi zastavěným územím a volnou krajinou. Respektováno je stávající začlenění obce do krajiny – zachována je dominanta kostela na hraně terénní vlny i oddělení Noutonic od Lichocevsi nezastavitelným pásem zeleně.

Propojení s kajinou

Nově navržená Tříkostelní cesta bude v budoucnu důležitou spojnicí Noutonic, Lichocevsi a Svrkyně. Měla by propojit nový kostel v Lichocevsi, kostel sv. Jana Křtitele v Noutonicích a kostel sv. Michala v Svrkyni.

Struktura uliční sítě

Důležitým prvkem návrhu je zlepšení prostupnosti a čitelnosti území. Stávající komunikace propojující Noutonice s okolními obecemi budou doplněny sítí krajinných cest, které výrazně zlepší prostupnost a orientaci v krajině.

Tříkostelní cesta

Základem systému veřejných prostranství jsou dnes náves, prostor u školy a travnatý plácek u požární nádrže. Návrh tuto strukturu doplňuje o veřejný prostor před kostelem a menší parčík – zastavení na cestě do Lichocevsi.

Síť veřejných prostranství

Navržená struktura ulic navazuje na obnovené či nově plánované cesty v krajině. Součástí návrhu jsou plochy s krajinnými úpravami vytvářející přirozený přechod sídla do krajiny polí, Zákolanského potoka a nedaleké Okoře.

Urbanistická studie Noutonice, místo pro život

Životní prostředí

Návrh klade velký důraz na citlivé začlenění nových zastavitelných ploch do krajiny. Zástavba je umístěna pod horizont terénní vlny, zachovává tak dominantní postavení kostela sv. Jana Křtitele a nenarušuje ráz okolní krajiny. Podél okraje nové zástavby je navržen měkký přechod do okolní zemědělské krajiny a mezi Noutonicemi a Lichocevsí široký pás zeleně oddělující obě sídla. Navržena je obnova a doplnění cest v krajině, které propojí Noutonice s okolními sídly i údolím Zákolanského potoka. V obci je navržen systém přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami, který zachytí srážky v jejich místě, přispěje k jejich lokálnímu vsakování a zpomalí jejich odtok do vodotečí.

Doprava

Ve studii jsou obsaženy návrhy různých opatření, která povedou k rozšíření nabídky různých druhů dopravy. Navržené komunikace jsou zokruhovány a logicky propojeny bez slepých ulic. Všechny komunikace, bez rozdílu významu, umožní plynulý provoz motorové dopravy a zároveň bezpečný provoz pěších a cyklistů.  Nové chodníky a komunikace bezpečné pro cyklisty nabídnou obyvatelům Noutonic možnost absolvovat cestu za nákupy, do školy či za lékařem do Lichocevsi bez automobilu. S růstem počtu obyvatel Lichocevsi a Noutonic poroste i počet autobusových linek propojujících obec s Prahou a většími sídly v okolí.  V návrhu jsou nové autobusové zastávky, hlavní odstavná plocha pro autobusy je plánována v Lichocevsi. Zásadním pro rozvoj obou sídel bude posílení vazeb na vlakovou dopravu, která se v budoucnu stane nejrychlejším a nejekologičtějším spojením s Prahou.

Hierarchie ulic

Typografie ulic

Schéma MHD

Veřejná prostranství

Obraz obce určuje nejvíce kvalita veřejných prostranství a jejich atmosféra. Návrh nabízí logické uspořádání ulic, návsi, prostorů před školou či kostelem, ale i jejich napojení na sousední Lichoceves a cesty v krajině. Řešení jednotlivých veřejných prostranství respektuje potřeby všech jejich stávajících i budoucích uživatelů.

Veřejné prostranství – náves

Náves je již dne přirozeným centrem obce. Její navržená úprava vytváří lepší podmínky pro každodenní setkávání obyvatel i větší společenské akce a zajišťuje větší bezpečnost chodců.

Veřejné prostranství – u kostela

Kolem kostela je navržen shromažďovací prostor i dostatek parkovacích míst. Navazující obecní louka může sloužit jako místo pro konání různých společenských akcí.

Veřejné prostranství – plácek u školy

Návrh reorganizace prostoru před školou výrazně zvyšuje bezpečnost dětí. Na okraji Noutonic, při ceste do Lichocevsi, je umístněno drobné zastavení s parkovou úpravou.

1045

První historická zmínka o obci Noutonice v písemných pramenech

1088

První historická zmínka o obci Lichoceves, král Vratislav I. ji daroval vyšehradské kapitule

1228

S přechodem Lichocevsi do majetku Svatojiřského kláštera benediktínek na Pražském hradě

1421

Lichoceves sebrali Svatojiřskému kláštěru Pražané, až do poloviny 19. stol. obec střídala majitelediv>

1682

Byl kostel sv. Jana Křtitele v Noutonicích přestavěn do současné podoby. Existence kostela je zmiňován již prameny z roku 1352

1850

Lihoceves se stala svobodnou obcí

2. pol. 19 stol

Největší rozkvět Noutonic jejíž osadou se Lichoceves stala – v obci postavena nová škola, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace a v obci byla zřízena pošta, berní úřad a vlaková zastávka, v obci funguje několik obchodů

1859

První historická zmínka o škole v Noutonicích, školu navštěvovalo více než 200 dětí.

1890

Při sčítání obyvatel dosáhla obec největší velikosti 487 obyvatel, z toho bylo 200 obyvatel registrováno v Lichocevsi a 287 v Noutonicích

Po roce 1948

Dochází ke kolektivizaci změdělství a v jeho důsledku i k zpřetrthání vazeb mezi místní komunitou

1960

V rámci nového územního členění tehdejšího Československa vzniká spojením Lichocevse a Noutonic Obec Lichoceves

60 léta 20. století

V Lichocevsi založen státní statek zaměřený na velkochov prasat, do vesnice se přistěhovávají noví zaměstnanci tohoto závodu, často i z daleka

Po roce 1989

Rodiny původních sedláků dostávají půdu zpět v restituci, většina ji prodává za účelem residenčního rozvoje

90. léta 20. století

Zastupitelstvo obce dává souhlas s přeměnou značné části zemědělské půdy na pozemky určené pro residenční výstavbu, následně tyto pozemky mění majitele, kteří výstavbu nerealizují

2016

Pozemky v okolí historického jádra Lichocevse získává do svého vlastnictví pan Pavel Španko.

2017

Dochází k obnovení každodenního vlakového spojení

2017

Ateliér architekta Pavla Hnilička připravuje po vzoru konceptu měst/obcí v zahradě urbanistickou studii Lichoceves: Obec v zahradě

2017

MAISON development představuje urbanistickou vizi rozvoje Lichoceves: Obec v zahradě nejprve zastupitelstvu obce a následně obyvatelům obce