Územní studie

Účelem územní studie je vytvoření podkladu pro zpracování nového územního plánu.  S ohledem na zachování hodnot území a umožnění rozvoje sídla studie navrhuje zmenšení rozsahu zastavitelných ploch oproti platnému územnímu plánu a vypuštění územních rezerv.

Územní studie

Tato územní studie slouží k prověření podmínek změn v území obce Lichoceves. Platný územní plán obce byl schválen v roce 1996, s jednou změnou z roku 2003. Od doby pořízení platného územního plánu se výrazně změnily společenské podmínky, problematika suburbánního rozvoje je vnímána ve výrazně odlišných souvislostech, s negativními zkušenostmi monotónní sídelní kaše.

Řešené území dává příležitost poučit se z nezdarů a navrhnout koncepční, celostní přístup k území, s řízeným udržitelným rozvojem a moderních řešení ochrany přírody a prevence klimatických změn v měřítku malého města. Územní studie „Lichoceves – obec v zahradě a Noutonice – místo pro život“ si klade za cíl navrhnout moderní, udržitelné a kvalitní prostředí pro život obyvatel v těsném zázemí Prahy.

Požadavek na zpracování podrobnějšího územně plánovacího podkladu vychází z podnětu  vlastníka významné části pozemků v k.ú. Lichoceves a je koordinován s významnými vlastníky  pozemků části Noutonice. Zadání zpracoval Městský úřad Černošice, Úřad územního plánování –  oprávněná úřední osoba Ing. arch. Klára Zvěrevová, únor 2021.

Na začátku ledna 2022 zveřejnil Odbor územního plánovaní Městského úřadu v Černošicích územní studii Lichoceves – Obec v zahradě a Noutonice – místo pro život. Zveřejněním studie byl zahájen proces registrace této studie, která bude v budoucnu sloužit jako podklad pro pořízení nového územního plánu obce Lichoceves.

Základní členění území

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopravní infrastruktury

Schéma vodovodu

Schéma kanalizace

Koncepce hospodaření s dešťovou vodou

Schéma elektro

Schéma plynovodu

Koncepce odpadového hospodářství

Koncepce veřejné vybavenosti

Koncepce veřejných prostransví

Koordinační výkres

Výkres první etapy

Výkres širších vtahů

Zábory ZPF

Soutisk návrhu s platným územním plánem

Textová část Územní studie ke stažení k sekci Dokumenty ke stažení