Vize rozvoje Lichocevsi

MAISON Development, a.s., který zastupuje vlastníka pozemků v Lichocevsi pana Pavla Španko, si je vědom toho, že prvním a nezbytným krokem, který nastartuje další rozvoj Lichocevsi je především vybudování vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod. Jednání s obcí o spolupráci na projektové přípravě i výstavbě této technické infrastruktury probíhají od začátku roku 2018.

Projekty vodovodu a kanalizace

Obec Lichoceves má v současnosti k dispozici platné územní rozhodnutí pro umístění stavby „Vodovod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice pro zásobování obce vodou“, které bylo vydáno 20. května 2015. Obec má zpracovanou i projektovou dokumentaci pro územní řízení pro umístění stavby „Kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice“. Územní řízení na základě tohoto projektu bylo zahájeno v roce 2015, ale územní rozhodnutí zatím nebylo vydáno.

Úprava projektů vodovodu a kanalizace

Investor MAISON Development, a.s.  je připraven finančně se podílet na výstavbě vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod. Od roku 2018 jedná s obcí o úpravě projektu kanalizace a čistírny odpadních vod i projektu vodovodu tak, aby korespondoval se studií „Lichoceves – obec v zahradě“. Úprava obou projektů spočívá ve změně dílčí části trasy hlavních řadů v Lichocevsi, prověření kapacit vodovodu i kanalizace s ohledem na plánovaný nárůst počtu obyvatel, návrhu přípojných bodů dle studie „Lichoceves – obec v zahradě“ a „Noutonice, místo pro život“ a v posunutí jedné z čerpacích stanic kanalizace v Lichocevsi. Úpravu obou projektů uhradí MAISON Development, a.s. Jakmile obec vydá souhlas s úpravou obou projektů, mohou projektové práce začít. MAISON Development, a.s. vystavil objednávku projektantovi na úpravu obou projektů již v dubnu 2019. Projektant však podmiňuje pokračování projektových prací písemným souhlasem obce. Obec se zatím k dokončení projektu nevyjádřila.

Vize „Lichoceves – obec v zahradě“ představuje nový typ výstavby v okolí Prahy, vycházející z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a výhody života ve městě. Lichoceves – obec v zahradě se chce stát modelovým příkladem moderního zahradního města vytvořeného soukromým investorem.

Změna územního plán, nový územní plán

MAISON Development, a.s. čeká na souhlas obce se zaregistrováním urbanistické studie „Lichoceves – obec v zahradě“ jako územně plánovacího podkladu. Zaregistrovaná studie se stane podkladem pro změnu projektové dokumentace vodovodu a kanalizace, ale i změnu územního plánu, resp. Nový územní plán. Bez zaregistrování studie a následné změny územního plánu nebo zahájení pořizování nového územního plánu nemohou investoři pokračovat v dalších krocích nezbytných k úspěšné realizaci projektů rozvoje Lichocevsi a Noutonic.