Aktuality

Všechny novinky a aktuality od společnosti Maison Development.

Vize Lichoceves – obec v zahradě

Vize “Lichoceves – obec v zahradě” vychází z konceptu zahradního města, který spojuje výhody života na venkově a ve městě. Rozvoj respektuje krajinu, rozvíjí současné hodnoty místa a zároveň řeší současné nedostatky a problémy obce.

Nabídne nejen v současnosti nedostatkové bydlení, ale měl by umožnit vznik plnohodnotného sídla s obchody, službami, školami a další občanskou vybaveností. Iniciátorem projektu je Maison Development, a.s.

Vize Noutonice – místo pro život

Platný územní plán předurčuje Noutonice k tomu, aby se spojily s Lichocevsí do jednoho velkého celku. Tato studie naopak navrhuje jedinečný charakter Noutonic stejně jako Lichocevsi zachovat a dále rozvíjet. Návrh zastavitelných ploch Lichocevsi i Noutonic má oproti platnému územnímu plánu kompaktnější tvar, je jasně stanovena hranice mezi sídly a krajinou.

Komunitní život a volný čas

Lichoceves – obec v zahradě bude místem, kde se dobře žije po celý týden i po celý rok. Nebude sloužit pouze k přespání mezi časem stráveným v práci a dojížděním za ní, nabídne obchody, služby, zdravotnické zařízení, sportoviště, místa pro trávení volného času nebo pro setkávání s přáteli.
ZOBRAZIT

Doprava

Problémem mnoha malých sídel je závislost na automobilu jako na jediném možném dopravním prostředku. Pokud se nabídka rozšíří na více druhů dopravy a v sídle samém bude preferována pěší dostupnost a cyklistická doprava, pak se úroveň kvality bydlení významně zvýší.
ZOBRAZIT

Bydlení

Příjemné a atraktivní bydlení v obci v zahradě bude založeno na různorodé typologii staveb od samostatných vil na větších pozemcích přes dvojdomy, řadové domy až po menší bytové domy s nebytovými prostorami v přízemí. 
ZOBRAZIT

Práce

Nové obchody, služby, vzdělávací a sociální zařízení, nebo podniky ve výrobní zóně přinesou nová pracovní místa pro obyvatele Lichocevsi a okolí. To mimo jiné znamená méně dojíždějících za prací automobilem do Prahy.
ZOBRAZIT

Obchody a služby

V Lichocevsi bude zajištěna dostatečná občanská vybavenost tak, aby byla většina každodenních potřeb jejích obyvatel uspokojena v místě a obec se nestala pouhou noclehárnou velkého města.
ZOBRAZIT

Životní prostředí

Lichoceves se promění v obec v zahradě. Podstatnou část veřejných prostor vyplní aleje, parky, parčíky, či zelené pásy v ulicích se svodem dešťové vody. Systém veřejné zeleně bude přes zelený pás obklopující obec propojen pomocí cest s navazující krajinou i okolními obcemi a turistickými cíli.
ZOBRAZIT

Záhradní město

Koncept zahradního města vznikl na základě práce Ebenzera Howarda v Anglii na začátku 20. století a rychle se rozšířil do ostatních zemí. První čtvrtí postavenou v Československu podle tohoto principu byla pražská Ořechovka.

Historie, současnost a budoucnost

Náš návrh respektuje historickou paměť místa, sídlo se bude dále rozvíjet kolem stávajícího historického jádra obce Lichoceves, budou obnoveny historické cesty v krajině, podpořeny a dále rozvíjeny veškeré hodnoty obce.

Registrace územní studie

Účelem územní studie je vytvoření podkladu pro zpracování nového územního plánu.  S ohledem na zachování hodnot území a umožnění rozvoje sídla studie navrhuje zmenšení rozsahu zastavitelných ploch oproti platnému územnímu plánu a vypuštění územních rezerv.

Vodovod a kanalizace

Obec Lichoceves má v současnosti k dispozici platné územní rozhodnutí pro umístění stavby „Vodovod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice pro zásobování obce vodou“.

O nás

Iniciátorem vize rozvoje Lichocevsi je společnost MAISON development a.s. Majitel společnosti Pavel Španko pověřil zpracováním vize architekta Pavla Hniličku a nastavením plánovacího procesu společnost ONplan. Vize rozvoje vzniká ve spolupráci s místní správou a místní komunitou.

Společnost MAISON development, a.s. se v současné době věnuje správě nemovitostí v Lichocevsi a dále se soustředí na přípravu developerských projektů Lichoceves – obec v zahradě a Noutonice – místo pro život a v budoucnu se bude podílet i na zajištění realizační fáze pro tyto projekty.

maison development lichoceves