Život v obci v zahradě

Doprava

Problémem mnoha malých sídel je závislost na automobilu jako na jediném možném dopravním prostředku. Pokud se nabídka rozšíří na více druhů dopravy a v sídle samém bude preferována pěší dostupnost a cyklistická doprava, pak se úroveň kvality bydlení významně zvýší.

Železniční a autobusová doprava

Pro rozvoj Lichocevsi bude zásadní podpora vlakové dopravy, která se může stát tím nejpohodlnějším spojením s Prahou. Aktuální jízdní řády zatím nenabízejí cestovní komfort, ale lze předpokládat, že se jejich kvalita časem významně zvýší. Ve studii je železniční zastávka doplněna o záchytná parkoviště a s centrem obce je propojena hlavní obchodní ulicí. S rozvojem obce a růstem počtu obyvatel je nutné počítat se vznikem dalších autobusových linek. Návrh počítá s vybudováním nových zastávek, které pokryjí celé území obce.

 

Obchvat obce
Studie počítá s vybudováním přeložky komunikace II/240 podle plánů Středočeského kraje. Navrhuje však efektivnější napojení Lichocevsi na tuto komunikaci a vybudování protihlukového valu, který oddělí komunikaci od stávající i budoucí zástavby. Dále je ve studii navrženo řešení střetu komunikace s regionálním biokoridorem formou tzv. ekoduktu, který mimo jiné umožní i bezpečné překonání komunikace pro pěší a cyklisty.

Vybavenost pro pěší a cyklisty
Kvalitní a velkorysá prostranství nových ulic, náměstí a parků Lichocevsi umožní plynulý a bezpečný pohyb všech jejich uživatelů – chodců, cyklistů i motoristů.

Spolu s plánovanými úpravami v krajině se plánuje rozšíření sítě pěších cest a cyklotras, které umožní propojení sídla s krajinou i okolními obcemi. Napojení cyklotras a cyklostezek na stávající cyklotrasy je navrženo v logické vazbě na uspořádání krajiny a vedení přirozených tras v okolí.

Na méně frekventovaných komunikacích, které budou fungovat v režimu zóna Tempo 30, bude řešen společný pohyb cyklistů a aut po komunikaci. Na frekventovanějších komunikacích budou navrženy samostatné pruhy pro cyklisty a podobná opatření umožňující bezpečný pohyb chodců i cyklistů.

Spolu s plánovanými úpravami v krajině bude rozšířena i síť pěších cest a cyklotras, které umožní propojení sídla s krajinou i okolními obcemi.

Logická provázanost ulic
Komunikační systém je navržen tak, že jej bude možné stavět postupně, po etapách od centra obce. Je uspořádán do kruhu bez slepých ulic a logicky propojen. Všechny komunikace, bez rozdílu významu, umožní plynulý provoz motorové dopravy a zároveň bezpečný provoz pěších a cyklistů. Vybrané ulice budou svým šířkovým uspořádáním zvyšovat obslužnost Lichocevsi příměstskou autobusovou dopravou.

Návrhy dopravních sítí

Síť pozemních komunikací
Území je obslouženo sítí silnic III. třídy , které spojují Lichoceves a Noutonice s okolními obcemi, průběh těchto tras mimo navrhovanou zástavbu zůstane nezměněn, trasy se pouze upraví v centru obce tak, aby tyto komunikace plnily svou funkci a nezahltily síť místních komunikací zbytnou dopravou. Dále je navržena výstavba propojky silnicí III. třídy mezi Noutonicemi a nájezdem na přeložky II/240.
Z hlediska obsluhy území silnicemi III. tříd navrhujeme jejich doplnění a přesun s ohledem na strukturu plánovaného území. Jedná se o propojení silnice III/0079 se sjezdem z II/240 ve směru od Statenic. V současné době vede tato silnice až přímo do středu obce, v návrhu je uvažováno s jejím vychýlením vně řešeného území.

Navrhovaná síť místních komunikací je rozdělena do čtyř vrstev dle jejich významu a funkce pro obsluhu území. Nejvýznamnější komunikace tvoří průtahy silnic III. třídy. Jde jak o stávající, tak i nově navrhované trasy. Tyto průtahy budou mít městský charakter a umožní převedení největších intenzit vozidel územím.
Druhou vrstvou sítě místních komunikací jsou místní komunikace třídy B. Jedná se o dopravně významnější komunikace, které obsluhují soubory obytných ulic. Poslední vrstvu tvoří místní komunikace třídy C, obsluhující jednotlivé bloky zástavby. Tyto komunikace jsou navrženy převážně v charakteru zón Tempo 30. Jedná se především o ty ulice, které slouží pouze rezidentům a je zde předpoklad nízkých intenzit provozu. Ulice v zónách Tempo 30 mohou být jednosměrné a v křižovatkách budou budována opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu – zvýšené či vysazené plochy.

Návrh veřejné dopravy

Návrh počítá se zvýšením četnosti autobusových linek obsluhujících území, stejně tak počítá s vybudováním několika nových autobusových zastávek, které spolehlivě pokryjí celé území a které jsou umístěny v docházkové vzdálenosti do 5 minut. Polohy zastávek jsou ovlivněny občanskou vybaveností území a počítá se s nimi tedy v blízkosti škol, centra města, sportovišť a další občanské vybavenosti. Logickým přestupním bodem je oblast v centru u nádraží, kde je umožněn přestup autobus x vlak a také zde bude točna a plocha pro odstavení autobusů pro nutnou přestávku.

Návrh dopravních sítí a napojení na stávající linky bude v dalších fázích přípravy projektu projednáváno s dotčenými orgány státní správy, Policií ČR, ROPIDEM a dalšími.

Menu