Život v obci v zahradě

Doprava

Problémem mnoha malých sídel je závislost na automobilu jako na jediném možném dopravním prostředku. Pokud se nabídka rozšíří na více druhů dopravy a v sídle samém bude preferována pěší dostupnost a cyklistická doprava, pak se úroveň kvality bydlení významně zvýší.

Železniční a autobusová doprava

Pro rozvoj Lichocevsi bude zásadní podpora vlakové dopravy, která se může stát tím nejpohodlnějším spojením s Prahou. Aktuální jízdní řády zatím nenabízejí cestovní komfort, ale lze předpokládat, že se jejich kvalita časem významně zvýší. Ve studii je železniční zastávka doplněna o záchytná parkoviště a s centrem obce je propojena hlavní obchodní ulicí. S rozvojem obce a růstem počtu obyvatel je nutné počítat se vznikem dalších autobusových linek. Návrh počítá s vybudováním nových zastávek, které pokryjí celé území obce.

 

Obchvat obce
Studie počítá s vybudováním přeložky komunikace II/240 podle plánů Středočeského kraje. Navrhuje však efektivnější napojení Lichocevsi na tuto komunikaci a vybudování protihlukového valu, který oddělí komunikaci od stávající i budoucí zástavby. Dále je ve studii navrženo řešení střetu komunikace s regionálním biokoridorem formou tzv. ekoduktu, který mimo jiné umožní i bezpečné překonání komunikace pro pěší a cyklisty.

Vybavenost pro pěší a cyklisty
Kvalitní a velkorysá prostranství nových ulic, náměstí a parků Lichocevsi umožní plynulý a bezpečný pohyb všech jejich uživatelů – chodců, cyklistů i motoristů.

Na méně frekventovaných komunikacích, které budou fungovat v režimu zóna Tempo 30, bude řešen společný pohyb cyklistů a aut po komunikaci. Na frekventovanějších komunikacích budou navrženy samostatné pruhy pro cyklisty a podobná opatření umožňující bezpečný pohyb chodců i cyklistů.

Spolu s plánovanými úpravami v krajině bude rozšířena i síť pěších cest a cyklotras, které umožní propojení sídla s krajinou i okolními obcemi.

Logická provázanost ulic
Komunikační systém je navržen tak, že jej bude možné stavět postupně, po etapách od centra obce. Je uspořádán do kruhu bez slepých ulic a logicky propojen. Všechny komunikace, bez rozdílu významu, umožní plynulý provoz motorové dopravy a zároveň bezpečný provoz pěších a cyklistů. Vybrané ulice budou svým šířkovým uspořádáním zvyšovat obslužnost Lichocevsi příměstskou autobusovou dopravou.

Návrhy dopravních sítí

Menu