Život v obci v zahradě

Doprava

Problémem mnoha malých sídel je závislost na automobilu jako na jediném možném dopravním prostředku. Pokud se nabídka rozšíří na více druhů dopravy a v sídle samém bude preferována pěší dostupnost a cyklistická doprava, pak se úroveň kvality bydlení významně zvýší.

Návrh veřejné dopravy

Železniční a autobusová doprava

Pro rozvoj Lichocevsi bude zásadní podpora osobní železniční dopravy, která se může stát tím nejpohodlnějším spojením s centrem Prahy. Aktuální jízdní řády zatím nenabízejí odpovídající cestovní komfort, zejména v četnosti spojů, ale lze předpokládat, že se v budoucnu časem významně zvýší. Ve studii je železniční zastávka doplněna o záchytná parkoviště a s centrem obce je propojena hlavní obchodní třídou. Vedle železniční zastávky je navržen i nový terminál pro autobusy, protože s rozvojem obce a růstem počtu obyvatel lze počítat se vznikem dalších autobusových linek obsluhujících území. Stejně tak návrh počítá s vybudováním několika nových autobusových zastávek, které spolehlivě pokryjí celé území a které jsou rozmístěny v docházkové vzdálenosti do 5 minut. Polohy zastávek jsou ovlivněny umístěním občanské vybavenosti v území, počítá se s nimi tedy v blízkosti škol, centra města, sportovišť atd. Logickým přestupním bodem se tak v budoucnu stane oblast v centru u nádraží, kde tak vznikne nový dopravní uzel umožňující přestup autobus x vlak x auto.

V prvních etapách výstavby budou zachovány stávající autobusové zastávky, které budou postupně vhodně přesunuty nebo nahrazeny novými. Pro otáčení autobusových linek bude vyhrazen prostor za tratí, případně se  autobusy budou moci otáčet na nově budovaných okružních křižovatkách. V pozdějších etapách je uvažováno se zrušením zastávky na historické návsi v Lichocevsi, která nemá dostatečnou kapacitu pro navýšení počtu linek, nová zastávka bude umístěna v blízkosti nově navrženého náměstí.

Návrh dopravních sítí a napojení na stávající linky bude v dalších fázích přípravy projektu projednáváno s dotčenými orgány státní správy, Policií ČR, ROPID a dalšími.

Návrhy dopravních sítí

Obchvat obce
Studie předpokládá vybudování přeložky komunikace II/240 podle plánů Středočeského kraje. Navrhuje však efektivnější napojení Lichocevsi na tuto vyšší komunikaci a vybudování zeleného protihlukového valu, který oddělí komunikaci od stávající i budoucí zástavby. Dále je ve studii navrženo křížení komunikace s regionálním biokoridorem formou tzv. ekoduktu, který mimo jiné umožní i bezpečné překonání této bariéry pro pěší a cyklisty.

Vybavenost pro pěší a cyklisty
Kvalitní a velkorysá prostranství nových ulic, náměstí a parků Lichocevsi umožní plynulý a bezpečný pohyb všech jejich uživatelů – chodců, cyklistů i motoristů. Spolu s plánovanými úpravami v krajině se plánuje rozšíření sítě pěších cest a cyklotras, které umožní propojení sídla s krajinou i okolními obcemi. Napojení cyklotras a cyklostezek na stávající cyklotrasy je navrženo v logické vazbě na uspořádání krajiny a v souladu s historickými polními cestami v okolí.

Na méně frekventovaných komunikacích, které budou fungovat v režimu zón „Tempo 30“, bude řešen společný pohyb cyklistů a aut. Na frekventovanějších komunikacích jsou navrženy samostatné pruhy pro cyklisty a podobná opatření umožňující bezpečný pohyb chodců, cyklistů i automobilů. Spolu s plánovanými úpravami v krajině bude rozšířena také síť pěších cest a cyklotras, které umožní propojení sídla s krajinou i okolními obcemi.

Logická provázanost ulic
Komunikační systém je navržen tak, že jej bude možné stavět postupně, po etapách od centra obce. Je uspořádán do kruhu bez nadbytečných slepých ulic a je logicky propojen. Všechny komunikace, bez rozdílu významu, umožní plynulý provoz motorové dopravy a zároveň bezpečný provoz pěších a cyklistů. Vybrané ulice mohou svým šířkovým uspořádáním zvyšovat obslužnost Lichocevsi hromadnou dopravou, umožňují bezproblémový průjezd všech typů autobusů.

Síť pozemních komunikací
Území je obslouženo sítí silnic III. třídy , které spojují Lichoceves a Noutonice s okolními obcemi, průběh těchto tras mimo navrhovanou zástavbu zůstane nezměněn, trasy se pouze upraví v centru obce tak, aby tyto komunikace plnily svou funkci a zároveň nezahltily síť místních komunikací tranzitní dopravou. Dále je navržena výstavba propojky silnicí III. třídy mezi Noutonicemi a nájezdem na přeložky II/240.
Z hlediska obsluhy území silnicemi III. tříd nje navrženo jejich doplnění a přesun s ohledem nabudoucí zastavěnost území. Jedná se zejména o propojení silnice III/0079 se sjezdem z plánované přeložky II/240 ve směru od Statenic. V současné době vede tato silnice až přímo do středu obce, v návrhu je uvažováno s jejím vpřesunem na budoucí okraj obce.

Navrhovaná síť místních komunikací je rozdělena do několika úrovní dle jejich významu a funkce pro obsluhu území. Nejvýznamnější komunikace tvoří průtahy silnic III. třídy. Jde jak o stávající, tak i nově navrhované trasy. Tyto průtahy budou mít městský charakter a umožní převedení největších intenzit vozidel obcí.
Další úrovní jsou místních komunikací jsou místní komunikace třídy C. Jde o dopravně významnější komunikace, které obsluhují soubory obytných ulic, tedy jednotlivé místní části. Poslední vrstvu tvoří místní komunikace třídy C a D, obsluhující jednotlivé bloky zástavby. Tyto komunikace jsou navrženy jako zklidněné, tedy převážně v charakteru zón „Tempo 30“ nebo „Obytná zóna“. Jedná se především o ty ulice, které slouží pouze rezidentům a je zde předpoklad nízkých intenzit provozu. Ulice ve zklidněných zónách mohou být obousměrné, ve výjiměčných případech i jednosměrné (např. stará cesta do Noutonic). Na křižovatkách uvnitř těchto zón a na vjezdech do nich jsou uvažována opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu, např.  zvýšené zpomalovací plochy, či vysazené zvýrazněné plochy, které upozorní na změnu dopravního režimu.

Detaily uličních profilů