Život v obci v zahradě

Životní prostředí

Lichoceves se promění v obec v zahradě. Podstatnou část veřejných prostor vyplní aleje, parky, parčíky, či zelené pásy v ulicích se svodem dešťové vody.

Systém veřejné zeleně bude přes zelený pás obklopující obec propojen pomocí cest s navazující krajinou i okolními obcemi a turistickými cíli.

Zelený pás podél obce
Zelený pás kolem obce s přirozeně modelovaným terénem odcloní rychlostní komunikaci, vytvoří nové ekologicky stabilní prvky v krajině a zároveň poskytne rozsáhlé zázemí pro každodenní rekreaci obyvatel. Územím zeleného pásu povedou cesty pro pěší, cyklisty, koně, vzniknou zde dětská a sportovní hřiště, místa k odpočinku a setkávání. Součástí zeleného pásu bude i lávka a ekodukt, které umožní překonání nové komunikace pro pěší a cyklisty.

Úprava okolní krajiny
Na výstavbu obce naváže i úprava okolní krajiny. Budou využity veškeré kvalitní stávající krajinné prvky. Ty budou doplněny historickými cestami s alejemi, křížky a lesíky, sady, loukami či remízky, které rozčlení dnešní rozsáhlé polnosti a zvýší ekologickou stabilitu a atraktivitu dnes výrazně zemědělské krajiny.

Hospodaření s dešťovou vodou
Systém hospodaření s dešťovou vodou zachytí srážky v místě a přispěje tak k lepšímu klimatu v obci. Systém se bude skládat ze stávajících i nových rybníčků a jeho součástí budou i odvodňovací pásy v ulicích.