Začalo řízení EIA k plánované přeložce silnice II/240

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil 22. května 2018 dokumentaci k přeložce silnice II/240 v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Dle zákonné lhůty se mohl každý do 21. června 2018 k dokumentaci vyjádřit.

Nevyhovující dopravní situaci v severní části okresu Praha-západ by v budoucnu měla vyřešit přeložka komunikace II/240. Výstavba přeložky se již delší dobu projekčně připravuje a je pro Středočeský kraj prioritou. Povede z Tuchoměřic u Prahy, mezi Lichocevsí a Velkými Přílepy a dál směrem na Kralupy nad Vltavou, propojí tak dálnice D7 a D8 a stane se součástí aglomeračního okruhu Prahy. Pro Lichoceves plánovaná přeložka znamená příslib odvedení dopravy z centra obce a díky mimoúrovňové křižovatce i lepší napojení na nadřazenou komunikační síť.

Majitel pozemků v okolí Lichocevsi pan Pavel Španko podal v rámci procesu posouzení vlivů na životní prostředí několik vyjádření. V jednom z nich se píše: „V žádném případě nezpochybňujeme potřebu vybudování této komunikace a její přínos pro rozvoj obce. Studie rozvoje obce, kterou zpracoval pan architekt Pavel Hnilička s touto komunikací počítá, avšak nabízí několik vylepšení, která by byla pro Lichoceves i okolní obce přínosem. Jedná se o efektivnější a úspornější řešení mimoúrovňového napojení obce na přeložku a řešení křížení biokoridoru a komunikace takzvaným ekoduktem, který mimo jiné umožní pohyb obyvatel Lichocevsi a Statenic krajinou, kterou přeložka protne. V neposlední řadě studie navrhuje i zbudování protihlukového valu, který odcloní komunikaci od stávající i navrhované zástavby.“

Po ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí zadá Středočeský kraj zpracování dalších stupňů projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Následovat bude výkup pozemků a poté vlastní realizace.