Investor nabízí obci pomoc s výstavbou kanalizace a vodovodu

Od jara tohoto roku probíhá intenzivní jednání mezi obcí Lichoceves a investorem ohledně výstavby kanalizace, čističky odpadních vod a vodovodního řadu. Obec v současnosti tuto základní technickou infrastrukturu postrádá.

Obec nedisponuje finančními zdroji, které by jí umožnily výstavbu vodovodu, kanalizace a čističky realizovat. Na výstavbě technické infrastruktury se tak musí spolupodílet investoři v dané lokalitě. Obec má k dispozici územní rozhodnutí na stavbu vodovodu a projekt na kanalizaci a čističku odpadních vod. V současnosti většinový majitel pozemků v katastru Lichocevsi jedná s obcí o úpravě projektu na kanalizaci tak, aby byl v souladu s vizí rozvoje obce.

„Vím, že vizi Lichoceves – obec v zahradě nelze realizovat bez spolupráce s místní samosprávou. Prvním krokem je především výstavba vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod,“ uvedl Pavel Španko, většinový majitel pozemků v Lichocevsi. „Založili jsme společnost Infrastruktura Lichoceves, s. r. o., která by měla činit veškeré kroky vedoucí k výstavbě infrastruktury související s realizací vize Lichocevsi a je připravena podílet se na úhradě nákladů spojených se změnou projektové dokumentace odkanalizování obce a následně nést část nákladů na výstavbu. Pevně věříme, že se do projektu zapojí i další vlastníci nemovitostí v obci.“

Projekt kanalizace bude na náš podnět upraven podle studie rozvoje obce zpracované architektem Pavlem Hniličkou. Investor se zavázal poskytnout obci bezúplatně věcná břemena na umístění kanalizace a vodovodu na svých pozemcích, v trasách budoucích komunikací. Tyto závazky by měly být upraveny v rámci smlouvy o spolupráci na rozvoji obce, o které v současnosti investor s obcí jedná.

Pozemky v majetku Pavla Španko jsou podle územního plánu určeny pro výstavbu a jejich rozsah umožňuje plnohodnotný rozvoj obce, tedy nejen vznik nových bytů a domů, ale i výstavbu kvalitních veřejných prostranství, parků, dopravní infrastruktury, obchodů, služeb, vzdělávacích zařízení a další občanské vybavenosti. Prvním krokem k rozvoji Lichocevsi je především výstavba vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod. Tyto investice přinesou vyšší kvalitu života i stávajícím obyvatelům obce. Na sousedském setkání na jaře tohoto roku, kde byla představena vize rozvoje obce, obyvatelé jako jeden z největších problémů zmiňovali právě neexistenci kanalizace.